Deze website maakt gebruik van cookies. Gelieve de cookies te accepteren voor een optimaal gebruik. Meer info

Ok

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

Brouwerij Sint-Bernard NV
Trappistenweg 23
8978 Watou (België)
Tel: +32 57 38 80 21
E-mail: shop@sintbernardus.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0463.544.291
RPR: IEPER

KBC
IBAN: BE58 4673 1696 6179
BIC: KREDBEBB

Algemene bepalingen

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de bezoeker en/of klant zich uitdrukkelijk akkoord met de navolgende Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling geplaatst door een bezoeker of klant van deze website www.sintbernardus.be.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing, met uitsluiting van algemene of bijzondere voorwaarden van de klant die de verkoper uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik en voor klanten die ouder zijn dan 18 jaar.

De algemene voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website/webshop. Door het plaatsen van de bestelling erkent de klant deze taal machtig te zijn.

Prijzen

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik en mogen niet worden doorverkocht.

Alle vermelde prijzen zijn steeds vermeld in euro, inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Behoudens andersluidend beding omvatten onze productprijzen niet de verzend- en administratiekosten. Deze worden afzonderlijk vermeld tijdens het online afronden van de bestelling.

De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De eventueel bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van Brouwerij Sint-Bernard wijziging en correctie. Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Brouwerij Sint-Bernard NV is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Indien u specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, dient u voorafgaand aan de aankoop contact met ons op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Brouwerij Sint-Bernard NV. Brouwerij Sint-Bernard NV is slechts gebonden door een bestelling nadat zij deze via e-mail bevestigd hebben en de betaling binnen de 14 dagen wordt ontvangen. Brouwerij Sint-Bernard NV is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Online kopen

De aankoop komt tot stand op het ogenblik dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Brouwerij Sint-Bernard NV en de klant is overgegaan tot volledige betaling aan Brouwerij Sint-Bernard NV binnen de 14 kalenderdagen na de bestelling. De aankoop komt desgevallend tot stand onder opschortende voorwaarde van de effectieve ontvangst van de betaling door Brouwerij Sint-Bernard NV.

Brouwerij Sint-Bernard NV is ertoe gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren op grond van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke ander order of overeenkomst waarbij de klant betrokken is, bestelling door minderjarige, onvolledige bestelprocedures etc..

Betaling

De betaling is enkel mogelijk op het ogenblik dat de algemene voorwaarden geaccepteerd worden. De betaling van de producten die aangekocht worden op de website van Brouwerij Sint-Bernard NV gebeurt via een beveiligd systeem en de klant kiest zelf zijn betaalwijze. Indien de bestelling na 14 kalenderdagen nog niet betaald is, heeft de Brouwerij Sint-Bernard NV het recht deze bestelling te annuleren.

Levering

De kosten van de levering zijn ten laste van de koper.

De levering van de producten gebeurt na ontvangst van de betaling, inclusief verzendingskosten. Afhankelijk van de bankinstelling van de koper, kan het enkele dagen duren vooraleer de betaling ontvangen is.

Voor de levering werken Brouwerij Sint-Bernard NV samen met een extern bedrijf. De leveringstermijn is bij benadering 30 dagen na ontvangst van de betaling. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

De artikelen worden bij de klant geleverd op het opgegeven leveringsadres.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn op verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Indien bij levering niemand aanwezig is of een levering niet mogelijk blijkt, kan de levertermijn verlengd worden en kunnen extra leveringskosten aangerekend worden. Indien de levering onmogelijk wordt gemaakt door de klant, kan de klant verzocht worden de goederen te komen ophalen.

Brouwerij Sint-Bernard NV heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen, die niet toerekenbaar is aan de klant, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

Herroepingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. In zulks geval zullen de door de klant gestorte bedragen, mits aftrek van de transport- en reserveringskosten, worden teruggestort op een door de klant opgegeven bankrekeningnummer. Het terugstorten gebeurt binnen de 30 kalenderdagen en enkel na weder ontvangst van de goederen in originele staat en originele verpakking.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de voormelde termijn van 14 dagen contact opnemen met de Brouwerij Sint-Bernard NV en de goederen binnen de 20 dagen vanaf leveringsdatum op hun kosten terug bezorgen aan Brouwerij Sint-Bernard NV, Trappistenweg 23, 8978 Watou (België). Het modelformulier dat bij herroeping gebruikt kan worden wordt als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd.

We vragen met aandrang om aangekochte goederen terug te sturen met behulp van een erkende pakjesdienst, voorzien van een tracking code. Brouwerij Sint-Bernard NV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een verzonden pakje niet aankomt of wanneer de goederen beschadigd werden door het transport. De koper staat in voor de kosten van het terugzenden van de goederen.

Goederen kunnen ook geretourneerd worden door binnen te brengen in de brouwerijwinkel op volgend adres: Trappistenweg 23, 8978 Watou, België.

Enkel artikelen die zich in de originele staat en verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen. De koper is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen door een behandeling die niet noodzakelijk was om de aard van de goederen na te gaan.

Uitzonderingen:

Voor een aantal producten en diensten kan de klant echter niet afzien van zijn aankoop. De belangrijkste hieronder zijn:

- goederen die op maat van de klant vervaardigd zijn of gepersonaliseerd zijn

- goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden

- goederen die te snel kunnen bederven of verouderen

- audio -en videopnames of software waarvan de verzegeling verbroken werd

- dagbladen, tijdschriften en magazines

Zullen niet teruggenomen worden:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de individuele verpakking beschadigd is

Garantie

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De koper moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren. Hierbij dient hij/zij na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden.

Elk gebrek dient binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Brouwerij Sint-Bernard NV.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik en overmacht.

De waarborg is niet overdraagbaar.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De korte termijn voorzien in artikel 1648 B.W. is beperkt tot 4 maanden na ontdekking van het gebrek.

Vragen en klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering schriftelijk gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Brouwerij Sint-Bernard NV behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Brouwerij Sint-Bernard NV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brouwerij Sint-Bernard NV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Dit kan ook een vertraging te wijten aan een leverancier van Brouwerij Sint-Bernard NV betreffen.

Brouwerij Sint-Bernard NV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Brouwerij Sint-Bernard NV haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Brouwerij Sint-Bernard NV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Brouwerij Sint-Bernard NV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Brouwerij Sint-Bernard NV of rechthoudende derden.

Privacy

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt enerzijds in het kader van de reservatie en het klanten beheer en anderzijds op basis van de contractuele relatie die Brouwerij Sint-Bernard NV met u heeft. Brouwerij Sint-Bernard NV behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze, zonder uw toestemming, niet doorgeven, verhuren of verkopen aan onbevoegde derden. Uw gegevens kunnen wel worden gebruikt voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wenst kan u ons dat melden via een schrijven aan ons adres of via e-mail naar privacy@sintbernardus.be.

Uw gegevens die in de klantenlijst van Brouwerij Sint-Bernard NV bewaard worden kunt u op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen via een schrijven aan ons adres of een mail naar privacy@sintbernardus.be. Als u het niet eens bent met de wijze waarop Brouwerij Sint-Bernard NV uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u via brief opvragen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Brouwerij Sint-Bernard NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

U hebt toegang via u gebruikersprofiel tot de beschikbare gegevens, ingegeven op de webshop van Brouwerij Sint-Bernard NV. U kan u gegevens consulteren, wijzigen of verwijderen.

Meer informatie over onze privacy verklaring vind u via deze link.

Cookies

Brouwerij Sint-Bernard NV maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan vragen Brouwerij Sint-Bernard NV u contact met ons op te nemen zodat we uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Brouwerij Sint-Bernard NV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Meer informatie over ons cookiebeleid vind u via deze link.

Beperking van aansprakelijkheid

De algemene verkoopsvoorwaarden van Brouwerij Sint-Bernard NV kunnen worden aangevuld met andere bepalingen waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de eerstgenoemde clausules. Brouwerij Sint-Bernard NV kan deze steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na een dergelijke wijziging, houdt een aanvaarding door de klant in van deze nieuwe voorwaarden.

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat Brouwerij Sint-Bernard NV (impliciet) akkoord gaat met de inhoud van deze websites.

Brouwerij Sint-Bernard NV houdt geen controle op deze vreemde websites en is niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt, verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als Brouwerij Sint-Bernard NV. Daarom raadt Brouwerij Sint-Bernard NV aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatievormen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechter - Varia

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in de provincie West-Vlaanderen (België) bevoegd.

De eventuele nietigheid van een beding opgenomen in de huidige algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overige artikels met zich mee.

ALGEMENE VOORWAARDEN GUESTHOUSE BROUWERSHUIS

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing voor gasten van Guesthouse Brouwershuis. Bij bevestiging en/of het plaatsen van een reservatie erkent u van deze algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze te aanvaarden.

1. Tarieven

De vermelde prijzen op www.brouwershuis.com en www.sintbernardus.be zijn steeds inclusief ontbijt, linnen, toeristentaks en exclusief bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld annulering‐ en reisverzekering. Aanbiedingen van de Guesthouse zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2. Boeking & betaling

Een overeenkomst tussen de Guesthouse en de gast komt tot stand door bevestiging van een elektronische boeking van een kamer uit het actuele aanbod van de Guesthouse. De betaling van de overnachting gebeurt via ons online reservatiesysteem. Pas na betaling is de boeking definitief. De gast dient de bevestigingsmail mee te brengen naar de Guesthouse als bewijs van zijn of haar boeking.

3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Bij annulering minimaal 30 dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum wordt het reeds betaalde bedrag volledig geretourneerd.

3.2 Bij annulering minder dan 30 dagen maar meer dan 8 dagen voor aankomst wordt 50% van het betaalde bedrag geretourneerd.

3.3 Bij annulering minder dan 8 dagen voorafgaande de gemelde aankomstdatum of “no show” wordt geen bedrag geretourneerd.

3.4 De annulering dient steeds per e-mail via brouwershuis@sintbernardus.be aangevraagd te worden, indien de annulering niet per e-mail werd doorgegeven kan geen aanspraak gemaakt worden op de voornoemde retourneringen.

4. In –en uitchecken

4.1 Inchecken kan op vrijdag en zaterdag tot 18u00. Op zondag tem donderdag tot 17u00. Uitchecken dient steeds te gebeuren tegen uiterlijk 11u00. In geval van laattijdige check-out, kan een bijkomende kostprijs verschuldigd zijn. Indien je er niet tijdig kan zijn voor de check-in, gelieve ons te verwittingen via brouwershuis@sintbernardus.be.

4.2 Het vroegtijdig uitchecken uit de Guesthouse brengt geen recht op een terugbetaling met zich mee. De geboekte periode wordt steeds geacht volledig gebruikt zijn.

4.3 Eventuele extra kosten zullen bij het uitchecken onmiddellijk vereffend dienen te worden door de gast. Bij gebreke aan tijdige betaling, zal deze kost na ingebrekestelling van rechtswege verhoogd worden met een verwijlsintrest van 8,5 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10%.

5. Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de Guesthouse gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.

6. Huishoudelijk reglement

De gast wordt geacht op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement. Er geldt een algemeen rookverbod. Huisdieren zijn niet toegelaten.

7. Klachten

Klachten moeten schriftelijk binnen 48u na het ontstaan van de oorzaak van de klacht ingediend worden. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard en worden de prestaties van de Guesthouse beschouwd als zijnde definitief aanvaard.

8. Aansprakelijkheid Guesthouse

8.1 De Guesthouse kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie zou lijden. De gast is steeds zelf verantwoordelijk voor zijn geld en waardevolle goederen. De Guesthouse weigert uitdrukkelijk deze in bewaring te nemen en kan niet aangesproken worden bij diefstal. De Guesthouse is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs‐ of hoofdwegen.

8.2 De Guesthouse kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de Guesthouse.

8.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de Guesthouse, indien en voor zover de Guesthouse uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Guesthouse is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de Guesthouse in het voorkomende geval zal uitkeren.

9. Aansprakelijkheid gast

9.1 De gast dient zich behoorlijk te gedragen overeenkomstig de huisregels van de Guesthouse (zie bovenstaand punt 6). Het behoorlijk gedrag van de gast maakt een uitdrukkelijke verbintenis in diens hoofde uit.

Indien de gast zich niet behoorlijk gedraagt en/of andere gasten en/of het personeel op storende wijze lastigvalt, wordt dit beschouwd als een wanprestatie in diens hoofde en kan de Guesthouse de overeenkomst tussen partijen stopzetten, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door de Guesthouse.

9.2 De gast(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die hij/zij, of degene voor wie hij/zij verantwoordelijk is/zijn, (on)opzettelijk heeft veroorzaakt aan de Guesthouse of aan derden. Zij dient in die zin de Guesthouse te vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden omwille van deze schade.

10. Privacy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt enerzijds in het kader van de reservatie en het klanten beheer en anderzijds op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze, zonder uw toestemming, niet doorgeven, verhuren of verkopen aan onbevoegde derden. Uw gegevens kunnen wel worden gebruikt voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wenst kan u ons dat melden via een schrijven aan ons adres of via e-mail naar privacy@sintbernardus.be. Uw gegevens die wij in de klantenlijst van Brouwerij Sint-Bernard NV bewaren kunt u op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen via een schrijven aan ons adres of een mail naar privacy@sintbernardus.be. Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u via brief opvragen.

11. Varia

11.1 Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd op de plaats waar de zetel van de Guesthouse is gevestigd.

11.2 De eventuele nietigheid van een beding opgenomen in de huidige algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overige artikels met zich mee.

ALGEMENE VOORWAARDEN BREWERY TOUR

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bezoeker van Brouwerij St.Bernardus. Wij verzoeken u vriendelijk om huidige voorwaarden grondig door te nemen zodanig dat onze organisatie u een onvergetelijke brouwerij ervaring kan meegeven. Bij bevestiging en/of het plaatsen van een reservatie erkent u van deze algemene voorwaarden kennis heeft genomen en deze te aanvaarden.

Reservaties

A. Groepen kleiner dan 30 personen

1. Een reservatie voor de Brewery Tour is mogelijk vanaf 1 persoon. Voor reservaties van groepen groter dan 30 personen zie onderstaand punt B.

2. Na de betaling van uw reservatie, zal u automatisch uw ticket(s) ontvangen. Neem deze mee naar uw bezoek, bij voorkeur op uw smartphone, want dit is uw toegangsbewijs.

3. De betaling van uw reservatie gebeurt via ons online reserveringssysteem. Pas na ontvangst van de betaling is uw boeking definitief.

4. Indien u wijzigingen wenst aan te brengen aan uw reservatie, dient u deze aanpassingen tijdig door te geven via visit@sintbernardus.be. De nodige minder- of meerprijs wordt dan in rekening gebracht.

5. Indien u een factuur wenst na de betaling van uw reservatie, gelieve na uw reservering een mail te sturen naar visit@sintbernardus.be met de vraag om een factuur te ontvangen en de facturatiegegevens. De factuur wordt na uw bezoek opgestuurd.

6. U kan uw boeking met terugbetaling van de gestorte bijdrage annuleren tot 7 kalenderdagen voor de datum van uw gepland bezoek. Annulering kan enkel door rechtstreeks contact op te nemen met de coördinator van het bezoekerscentrum per mail naar visit@sintbernardus.be met als onderwerp ‘Annulatie bezoek + naam + datum brouwerijbezoek.

7. Annuleert u uw bezoek minder dan 7 kalenderdagen voor de geboekte bezoekdatum dan zullen de betaalde bijdragen niet meer terugbetaald worden. Bijdragen betaald door personen die uiteindelijk niet op het bezoek verschijnen worden evenmin terugbetaald.

B. Groepen groter dan 30 personen

1. Groepen groter dan 30 personen kunnen enkel reserveren door het eerst invullen van het aanvraagformulier op deze pagina. Indien reservering mogelijk is, ontvangt u een bevestigingsmail met een link waarmee u online zal kunnen betalen via bankcontact of kredietkaart.

2. Na de betaling van uw reservatie, zal u automatisch uw ticket(s) ontvangen. Neem deze mee naar het bezoek, bij voorkeur op uw smartphone, want dit is uw toegangsbewijs.

3. Probeer in de groep iemand als verantwoordelijke aan te duiden. Zo hebben wij een vaste contactpersoon en aanspreekpunt in geval van vragen.

4. Indien u wijzigingen wenst aan te brengen aan uw reservatie, gelieve deze aanpassingen door te geven via visit@sintbernardus.be. De nodige minder- of meerprijs wordt dan in rekening gebracht.

5. Indien u een factuur wenst na de betaling van uw reservatie, gelieve na uw reservering een mail te sturen naar visit@sintbernardus.be met de vraag om een factuur te ontvangen en de facturatie gegevens. De factuur wordt na uw bezoek opgestuurd.

6. U kan uw boeking met terugbetaling van de gestorte bijdrage annuleren tot 7 kalenderdagen voor de datum van uw gepland bezoek. Annulering kan enkel door rechtstreeks contact op te nemen met de coördinator van het bezoekerscentrum per mail naar visit@sintbernardus.be met als onderwerp ‘Annulatie bezoek + naam + datum brouwerijbezoek.

7. Annuleert u uw bezoek minder dan 7 kalenderdagen voor de geboekte bezoekdatum dan zullen de betaalde bijdragen niet meer terugbetaald worden. Bijdragen betaald door personen die uiteindelijk niet op het bezoek verschijnen worden evenmin terugbetaald.

C. Algemeen

1. Mocht het brouwerijbezoek door de brouwerij worden afgezegd, na reservering en betaling door de bezoekers, zal het bezoek op een ander ogenblik worden ingepland.

D. Organisatorische richtlijnen

1. Gelieve uw gekozen tijdsslot te respecteren. Voorbeeld: als je het tijdsslot geboekt hebt van 10u00, dan heb je tot 10u30 om binnen te komen. 

2. Bij aankomst wordt uw ticket gecontroleerd in het onthaal van de Brewery Tour of in de brouwerijwinkel. Indien blijkt dat er meer personen aanwezig zijn dan het aantal gekochte tickets, dan kunnen wij niet garanderen dat er plaats zal zijn voor deze personen gezien wij een maximum aantal personen hanteren per tijdsslot. Dit doen we om de kwaliteit van het bezoek ten allen tijde te kunnen garanderen.

3. De Brewery Tour duurt circa 60 minuten. Op het einde van het bezoek kan je jouw audiogids afleveren in de brouwerijwinkel. In ruil voor jouw audiogids ontvang je jouw drankjetons en winkelkorting t.w.v. €5.

4. De betalende formules zijn inclusief 2 degustaties in Bar Bernard. Kinderen en jongeren t.e.m. 17 jaar bieden we water, vruchtensap of appelsap. Tijdens de Brewery Tour is het niet mogelijk/toegelaten om eigen etenswaren of dranken te nuttigen, dit om hygiënische redenen.

5. Indien er een externe gids en/of buschauffeur aanwezig is, voorzien wij voor hen een gratis frisdrank.

6. De Brewery Tour is gedeeltelijk rolstoelvriendelijk. Er is een lift aanwezig om de degustatieruimte te bereiken.

7. Er geldt een strikt algemeen rookverbod binnen in de brouwerij. Er is tijdens de volledige duur van het bezoek geen mogelijkheid om te roken. Indien er iemand van de groep toch naar buiten wenst te gaan, is het bezoek voor deze persoon (of personen) afgelopen. Roken kan enkel in de voorziene overdekte rokerszone voorzien, buiten aan de voorkant van het gebouw. Rokers dienen bovendien verplicht gebruik te maken van de hier voorziene asbakken.

8. Fotograferen of filmen is toegestaan, doch deze foto’s/opnames mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is mogelijk dat u als bezoeker wordt gefilmd of gefotografeerd. De brouwerij behoudt zich steeds het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

9. Er is mogelijkheid om te parkeren in onze ondergrondse parkeergarage of voor het gebouw van de brouwerij. De brouwerij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, schade of diefstal in de parkeergarage of op de parking.

E. Veiligheid

1. Voor de veiligheid en het vlot verlopen van de Brewery Tour, laten we maximum 30 personen toe per tijdsslot. Indien er minderjarigen aanwezig zijn, dienen deze steeds begeleid te zijn door minstens een volwassene. Het is de verantwoordelijkheid van deze volwassene om de minderjarige(n) steeds in het oog te houden, zij zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige(n). Bezoekers mogen zich zonder uitdrukkelijke toestemming nooit op of tussen de productielijnen begeven of op welke andere wijze ook de normale productiewerkzaamheden verstoren.

Indien deze richtlijnen hieromtrent niet worden opgevolgd, behouden we ons het recht om het bezoek onmiddellijk stop te zetten, zonder mogelijkheid tot restitutie van de toegangsprijs.

2. Personen die kennelijk onder invloed zijn- hetzij van alcohol, hetzij van verdovende middelen – worden niet toegelaten tot de brouwerij. Personen die zich niet aan onze regels houden en/of de richtlijnen van de gids niet strikt opvolgen, moeten de brouwerij onmiddellijk verlaten, zonder enige mogelijkheid tot restitutie van de toegangsprijs.

3. Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is ten strengste verboden.

4. In geval van calamiteiten is de brouwerij gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige bezoekers vervolgens naar buiten te leiden. Een nieuw bezoek op een ander tijdstip kan dan worden ingepland. Er wordt geen restitutie van de toegangsprijs gegeven in geval van ontruiming.

5. De brouwerij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet van de brouwerij of één van onze medewerkers. Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan de brouwerij, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip, na het verlaten van de site, is in elk geval uitgesloten.

6. (Huis)dieren worden niet toegelaten in de brouwerij. Dit in verband met onze strenge hygiënische normen en de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers van de brouwerij. De brouwerij biedt geen opvang voor de (huis)dieren. Enkel volleerde (blinde)geleidehonden kunnen, in overleg en op vertoon van een erkenningscertificaat, de brouwerij betreden, mits dit vooraf bij de reservatie is aangegeven.

7. De brouwerij is voorzien van bewakingscamera’s. Wij willen u erop wijzen dat we bij diefstal of vandalisme steeds de politie verwittigen – Camerabewaking/privacy (wet van 21 maart 2007).

F. Privacy

1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt enerzijds in het kader van de reservatie en het klanten beheer en anderzijds op basis van de contractuele relatie die wij met u afsluiten. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze, zonder uw toestemming, niet doorgeven, verhuren of verkopen aan onbevoegde derden. Uw gegevens kunnen wel worden gebruikt voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wenst kan u ons dat melden via een schrijven aan ons adres of via e-mail naar privacy@sintbernardus.be.

2. Uw gegevens die wij in de klantenlijst van Brouwerij Sint-Bernard NV bewaren kunt u op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen via een schrijven aan ons adres of een mail naar privacy@sintbernardus.be. Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u via brief opvragen.

G. Varia

1. Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd op de plaats waar de zetel van de brouwerij is gevestigd.

2. De eventuele nietigheid van een beding opgenomen in de huidige algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.

ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSVERHUUR

U stemt uitdrukkelijk in met onderstaande voorwaarden vanaf het ogenblik dat u een reservering voor de fietsverhuur doet.

Verhuurder: NV Brasserie St.Bernard, met zetel te 8978 POPERINGE, KBO nr. 0463.544.291.

Huurder: De (rechts)persoon wiens naam is opgegeven bij reservatie en iedere gebruiker.

Art 1: Huurperiode

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de voorziene periode en het afgesproken tarief. De fiets moet ingeleverd worden in de brouwerij shop (Trappistenweg 23, Watou) en dit uiterlijk op het afgesproken tijdstip dat vermeld staat op de verhuurovereenkomst.

Een verlenging van de huurperiode kan slechts na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Wanneer de huurder de fiets(en) en toebehoren niet volgens de afgesproken einddatum binnenbrengt, zal hij naast een pro rata berekende huurprijs ook bijkomend een schadevergoeding van 100,00 EUR per dag en per fiets verschuldigd zijn.

Art 2: Huurprijs, betaling & waarborg

De huurprijs wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven van de verhuurder op het ogenblik van de reservering of uiterlijk bij het afhalen van de fiets(en). De verhuurder krijgt de toestemming om een kopie te nemen van het identiteitsbewijs van de huurder. Een reservering is definitief na ontvangst van een bevestiging vanwege de verhuurder. Tenzij het anders is overeengekomen, dient betaling van de huurprijs te gebeuren voor de aanvang van de huurperiode. De waarborg bedraagt 150,00 EUR per uitlening, en dient ter plaatse cash vereffend te worden of via kredietkaart.

Art 3: Eigendom

Tijdens de huurperiode blijft de fiets eigendom van de verhuurder. De huurder mag de fiets niet uitlenen, noch onderverhuren aan derden, tenzij ze onderdeel uit maken van dezelfde groep waarvoor de reservatie werd genomen.

Art 4: Gebruik en aansprakelijkheid

De staat van de fiets, alsook de maat en het model zijn bekend bij de verhuurder. Voor vertrek kan de huurder de fiets uitproberen. De huurder verklaart de fiets in goede staat te hebben ontvangen. Hij verklaart ook dat hij in staat is een fiets te gebruiken op een correcte manier en zonder medische beperkingen die een correct gebruik belemmeren. De huurder stelt vast dat de fiets beantwoordt aan de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. De huurder dient de fiets in dezelfde staat waarin hij/ zij de fiets heeft ontvangen bij de verhuurder in te leveren. Een fiets is enkel geschikt voor 1 persoon. Hij is niet geschikt om personen achterop te vervoeren. Als de huurder met de huurfiets kinderen vervoert, al dan niet met gebruik van kinderzitjes, dan draagt hij daarvoor steeds de volle verantwoordelijkheid. De verhuurder draagt geen enkele aansprakelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. De fiets mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en door de in de huurovereenkomst genoemde gebruiker(s).

Art 5: Schade, verlies en diefstal

De huurder is aansprakelijk voor alle schade die hem/haar toerekenbaar is en voor het verlies van de fiets of onderdelen ervan en ook voor helm, veiligheidsslot, tas of andere toebehoren, ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode. De franchise voor de verzekering bij schade toerekenbaar aan de huurder, valt altijd ten zijne laste. De fiets is niet verzekerd tegen diefstal- of cascoschade.

Indien de fiets uit de macht van de huurder geraakt, dient hij/zij de verhuurder daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Bij diefstal dient hij eveneens binnen het uur een aangifte te doen bij de politie.

Indien de fiets zoek raakt of gestolen wordt, behoudt de verhuurder zich het recht voor om behoudens het behoud van de borgsom een schadevergoeding in rekening te brengen. Het aangerekende bedrag zal overeenstemmen met de cataloguswaarde van het lopende jaar.

Art 6: Kosten tijdens de huurperiode

Als de fiets tijdens de huurperiode buiten werking valt, dient de huurder de verhuurder daarvan in kennis te stellen via het telefoonnummer +32 57 38 80 21. De huurder kan enkel herstellingen laten verrichten door de verhuurder. De huurder kan in geen geval schade of gebruiksderving in gevolge gebruiksproblemen verhalen op de verhuurder. De huurder gebruikt de fiets op eigen verantwoordelijkheid en respecteert de wegcode. Alle boetes, retributies of schade ten gevolge van het plegen van een inbreuk op bestaande wetgevingen en/of reglementeringen zijn voor rekening van de huurder.

Art 7: Annulatie

De reservatie kan kosteloos geannuleerd worden ten laatste 48 uur voor de voorziene levering, daarna blijft de integrale huurprijs verschuldigd door de huurder.

Art 8: Bevoegde Rechtbank

Alle betwistingen van welke aard ook vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper.